ЛЕТНИ СТАЖОВЕ В “АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД

ПРОГРАМА ЗА ПЛАТЕНИ ЛЕТНИ СТАЖОВЕ В “АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД ЗА 2017 ГОДИНА


“АЕЦ Козлодуй” ЕАД набира студенти за платени летни стажове по специалности,
както следва:

1 Архитектура и строителство на сгради и съоръжения
2 Строителство на сгради и съоръжения
3 Автоматика, информационна и управляваща техника
4 Електротехника
5 Електроенергетика и електрообзавеждане
6 Топлотехника
7 Хладилна и климатична техника
8 Промишлена топлоенергетика
9 Ядрена енергетика
10 Ядрена техника и ядрена енергетика
11 Химия
12 Електрохимия и защита от корозия
13 Химични технологии в ядрена енергетика
14 Химично инженерство
15 Компютърни системи и технологии
16 Заваряване
17 Икономика на търговията


Изисквания към кандидатите:
• завършен ІІІ курс по специалност обявена в програмата;
• минимален среден успех - минимум много добър 4.50;
• владеене на чужд език – писмено и говоримо;
• компютърна грамотност;
• да нямат здравословни противопоказания за работа в среда с йонизиращи
лъчения.

Условия за провеждане на стажа
Продължителност – четири работни седмици, в периода от 24.07.2017 г. до 18.08.2017 г.
В периода на стажа студентите разработват проект по тема, определена съвместно с ръководителя на структурното звено, в което са разпределени. В края на периода стажантите представят презентации по разработения проект.
Стажът е платен, с възможност за ползване на служебните автобуси, срещу закупена
от стажанта карта.
Преди започване на стажа ще бъде организиран медицински преглед в Службата по трудова медицина на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, съгласно изискванията за работа в среда с йонизиращи лъчения и обучение в управление “Персонал и учебно тренировъчен център” по “Въведение в АЕЦ”.

Начин за кандидатстване и необходими документи:
Документите за кандидатстване са:
1. Молба по образец.
2. Автобиография по образец.
3. Уверение със среден успех от последнен завършен семестър от висшето учебно заведение, където се обучава студента.
Срок за подаване на документи – до 30.06.2017 г. /включително/.
Документи се приемат на адрес: 3321 гр. Козлодуй, Дом на енергетика – “Деловодство” (от 13:00 до 16:00 ч.), на e-mail: aec_podbor@npp.bg или в стая 112 в Учебно-тренировъчен център

Одобрените стажанти ще бъдат уведомени по телефон.
За допълнителна информация можете да се обръщате към г-жа Цветина Михайлова -
експерт “Подбор на персонала” в отдел “Човешки ресурси”
тел. +359 973/7-35-04.