Проект "Студентски практики" 2016 г.

  • snimka SP-w.png

                                                                              ВАЖНО!!!

 

      Уважаеми студенти,

      Информираме Ви, че Техническия университет – София за момента ПРЕУСТАНОВЯВА

приема на договори за практическо обучение.

 

Моля, следете информацията, кога ще стартираме отново!

 

                                              

 

Водещ функционален експерт по проекта

                                                                       Проф. д-р инж В. Младенов

 

 

 

                                                                                               ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Техническият университет - София е партньор на МОН по проект BG05M2OP001-2.002-0001 "Студентски практики", финансиран по Оперативната програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Първата фаза на проекта ще се реализира до 31.12.2017 г., като в него ще могат да се включат 1761 студента от ТУ-София.
Всеки студент има право да бъде включен в практическо обучение по проекта веднъж в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една образователно-квалификационна степен (веднъж като „бакалавър“ и веднъж като „магистър“).
Около 46 000 студенти от всички висши училища в България ще могат да участват в проекта, като е необходимо предварително да се регистрират в информационната система .
Всички студенти, преподаватели  и  работодатели  могат да се запознаят предварително с Инструкцията, публикувана на сайта на „Студентски практики“.

 

 

За контакти:

 Екип "Студентски практики - фаза I" – ТУ-София

 

София, ТУ-София, бул. „Климент Охридски №8“

 зала 12113, централно фоайе на бл.12,

 тел. (02) 965 2203; (02) 965 34-40

 career@tu-sofia.bg