Агенция по заетостта

https://www.az.government.bg/bg/

Агенцията по заетостта е изпълнителна агенция към министъра на труда и социалната политика за реализиране на държавната политика по насърчаване на заетостта.

Осигуряването на заетост позволява пълноценно използване на възможностите и способностите на отделната личност, защитава правото й на достойно съществуване и пълноценно участие в обществото.

Стратегическите цели по заетостта са:

  • краткосрочна цел - увеличаване на заетостта и ограничаване на безработицата
  • дългосрочна цел - повишаване на икономическата активност и трудовия потенциал на населението

Агенция по заетостта

  • Позиция
    Работодател
    Краен срок