Бекастрой ЕАД

https://www.geotechmin.com/biznes-napravleniya/stroitelstvo/bekastroi-ead

Бекастрой ЕАД, гр. Самоков, e едно от големите регионални строителни дружества в България, специализирано в широк кръг дейности: благоустройствено строителство; зимно почистване; поддържане на зелени площи, паркинги и спортни съоръжения; управление на градски отпадъци; производство и търговия с инертни материали, бетонови и асфалтобетонови смеси.

Бекастрой е регистрирано в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България за II, IV и V група строежи.

В Бекастрой е внедрена Интегрирана система за управление, която включва ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.

Сред преимуществата на Бекастрой са силният ú екип от квалифицирани и мотивирани кадри, както и сертифицираните асфалтова база, бетонов възел и трошачно-сортировъчна инсталация. Дружеството има концесия за добив на строителни материали от находище „Идринизица“.

Компанията е част от Група ГЕОТЕХМИН от 2005 г.

Бекастрой ЕАД

  • Позиция
    Работодател
    Краен срок