Инженер в сектор „Летищен радиолокационен комплекс“ (ЛРЛК) в гр. Варна

Постоянна работа @BULATSA/ДП РВД в Компютърни системи и технологии
  • Дата на публикуване : април 2, 2024
  • Кандидаствай преди : май 20, 2024
  • 0 Кликване(ия)
  • Преглед(и) 46
Работа по имейл
  • Сподели:

Подробности за работата

  • ID на работа 20324
  • Опит Без опит
  • Квалификации Бакалавърска степен

Описание на работата

Длъжността изисква извършване на техническо обслужване, наблюдение и контрол на системите в сектор „Летищен радиолокационен комплекс“. Участва в своевременното отстраняване и анализиране на причините за възникнали аварии и откази на обслужваните системи, като предлага съответните решения и превантивни мерки. Конфигурира параметрите на системите в изискваните толеранси при отстраняване на откази или оптимизиране на оперативните характеристики с цел осигуряване на тяхната непрекъсната и надеждна работа. Работата се извършва на 12-часови дневни и нощни смени.

За нас е важно да имаш знания и умения, свързани с радиолокацията, радиокомуникациите, радиоелектрониката, електрониката, автоматиката, комуникационната техника, компютърните науки и техника, информатиката и информационните технологии, както и желание за нови знания и енергия за развитие. Доказали сме, че можем да създаваме специалисти, ти само се довери на нашите опитни колеги, които ще те запознаят със спецификата и ще те обучат да работиш с нашите системи.

Подходящият кандидат:

Притежава висше образование в областта на радиоелектрониката, електрониката, автоматиката, комуникационната техника, компютърните науки и техника, информатиката, информационните технологии, специалност „Авиационна техника и технологии“/„Транспортна техника и технологии“ с модул/специализация „Експлоатация на електронно-приборната авиационна техника“ (ЕЕАТ), умения и добри познания по компютърни системи, работещи с операционни системи Windows и Linux, мрежови технологии, специализиран софтуер, умения за използване на Microsoft Office с ползване на Интернет и владее английски език на ниво В2.

Други работни места, които може да харесате

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Skip to content