Платен летен стаж за студенти в направление „Топлоенергетика и ядрена енергетика“ и „Електротехника“

Стаж @Топлофикация София ЕАД в Енергетика Работа по имейл
  • Сподели:

Подробности за работата

  • ID на работа 24450
  • Кариерно ниво Студент
  • Опит Без опит
  • Квалификации Бакалавърска степен

Описание на работата

Ако сте студент и желаете да се включите в платения ни летен стаж, може да кандидатствате в стажантската ни програма, за СТАЖАНТ В ТОПЛОЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ НИ ЦЕНТРАЛИ.

Нашата стажантска програма включва:
• Платен стаж с продължителност 80 часа или 160 часа, с дневна заетост между 4 и 8 часа;
• Граждански договор за периода на стажуване;
• Практически опит от доказани служители, с богата професионална експертиза;
• Отлична възможност за старт в кариерата;
• При успешно представяне по време на стажа, реална възможност за заемане на постоянна позиция в Дружеството.

Изисквания към кандидатите:
• Студенти във II, III и IV курс, изучаващи специалност във факултет „Топлоенергетика и ядрена енергетика“ и факултет „Електротехника“;
• Минимален среден успех от следването 3,50 през последно преминат семестър;
• Мотивация и желание за развитие, както и висока лична дисциплина;

Необходими документи за кандидатстване за стажантската ни програма:
• Заявление;
• Уверение с информация за среден успех от последно преминат семестър, и за записан летен семестър на текущата година.

Срок за подаване на документи: до 21.06.2024 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

„Топлофикация София“ ЕАД Ви информира, че част от доброволно предоставените данни са лични и попадат под специален режим на защита по смисъла на Регламент 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Предоставените лични данни ще бъдат обработвани за постигане на законово позволени цели, свързани с настоящия стаж, както и за реализиране на законните интереси на администратора на личните данни. „Топлофикация София“ ЕАД обработва, съхранява и използва доброволно предоставените лични данни в рамките на законово уредените срокове, като гарантира тяхната сигурност и опазване в тайна.

Благодарим Ви за проявения интерес и очакваме Вашите кандидатури.

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Skip to content