Системен администратор в отдел „Информационна инфраструктура“ в гр. Бургас

Постоянна работа @BULATSA/ДП РВД в Информационни и комуникационни технологии
  • Дата на публикуване : април 2, 2024
  • Кандидаствай преди : май 20, 2025
  • 0 Кликване(ия)
  • Преглед(и) 41
Работа по имейл
  • Сподели:

Подробности за работата

  • ID на работа 20335
  • Опит 3 години
  • Квалификации Бакалавърска степен

Описание на работата

Администрация, поддръжка, системно осигуряване и системно развиване на административни информационни системи и мрежови услуги, компютърна, периферна, комуникационна и презентационна техника и технологии. Консултация и оказване на помощ на потребителите на информационни системи и компютърна техника. Регистрация и разрешаваме на възникнали проблеми в информационната инфраструктура. Системният администратор в ЛЦ за ОВД Бургас извършва поддръжка, наблюдение и контрол на оперативните информационни и комуникационни системи, участва в своевременното отстраняване на възникнали аварии и откази, анализира причините, предлага решения и превантивни мерки. Режимът на работа е с нормална продължителност на работния ден до 8 часа и на работната седмица до 40 часа при 5-дневна работна седмица.

За нас е важно да имаш знания и умения, свързани комуникационните и информационните технологии и науки, както и желание за нови знания и енергия за развитие. Доказали сме, че можем да създаваме специалисти, ти само се довери на нашите опитни колеги, които ще те запознаят със спецификата и ще те обучат да работиш с нашите системи.

Подходящият кандидат

Притежава висше образование и умения в областта на комуникационната и компютърна техника, информатиката, компютърните науки, информационните системи, електрониката, автоматиката и математиката. Необходими са минимум 3 (три) години трудов стаж в областта на информационните технологии, както и задълбочени познания по компютърни системи, работещи с операционни системи Windows и Linux, мрежови технологии, специализиран софтуер, умения за използване на Microsoft Office с ползване на Интернет и владее английски език на ниво В2 (CEFR). Ако кандидатът има сходен професионален опит над 5 години и представи документ, с който го удостоверява, отпада изискването за конкретна специалност на завършеното му висше образование.

Други работни места, които може да харесате

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Skip to content