Системен администратор в сектор „Системи за обработка и изобразяване на полетна и радарна информация“ (СОИПРИ) в гр. София

Постоянна работа @BULATSA/ДП РВД в Компютърни системи и технологии
  • Дата на публикуване : април 2, 2024
  • Кандидаствай преди : май 20, 2024
  • 0 Кликване(ия)
  • Преглед(и) 49
Работа по имейл
  • Сподели:

Подробности за работата

  • ID на работа 20330
  • Опит Без опит
  • Квалификации Бакалавърска степен

Описание на работата

Твоята роля:

Длъжността осъществява поддръжка, наблюдение и контрол на комплекса съоръжения и системи в сектор СОИПРИ. Участва в своевременното отстраняване и анализира причините за възникнали аварии и откази на обслужваните системи, като предлага съответните решения и превантивни мерки. Въвежда параметрите на системите и съоръженията в изискваните толеранси при отстраняване на откази с цел осигуряване непрекъснатостта на работата им. Работата се извършва на 12-часови дневни и нощни смени. За нас е важно да имаш знания и умения, свързани с електрониката, автоматиката, комуникационната техника, компютърните науки и техника, информатиката, информационните технологии, математическите науки, както и желание за нови знания и енергия за развитие. Доказали сме, че можем да създаваме специалисти, ти само се довери на нашите опитни колеги, които ще те запознаят със спецификата и ще те обучат да работиш с нашите системи.  

Подходящият кандидат:

Притежава висше образование и умения в областта на радиоелектрониката, електрониката, автоматиката, комуникационната техника, компютърните науки и техника, информатиката, информационните технологии, математическите науки, умения и задълбочени познания по компютърни системи, работещи с операционни системи Windows и Linux, мрежови технологии, специализиран софтуер, умения за използване на Microsoft Office с ползване на Интернет и владее английски език на ниво В2. Ако кандидатът има сходен професионален опит над 5 години и представи документ, с който го удостоверява, отпада изискването за конкретна специалност на завършеното му висше образование.

Други работни места, които може да харесате

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Skip to content