Начало > Обяви за работа > ИНЖЕНЕР, СИГНАЛИЗАЦИЯ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

ИНЖЕНЕР, СИГНАЛИЗАЦИЯ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

Трансгео ООД

Трансгео ООД

ТРАНСГЕО е специализирана фирма за инженерни и консултантски услуги. Основни направления в дейността на фирмата са:
 • проучване и проектиране на железопътни линии и гари, пътища и сгради;
 • кадастър и геодезия;
 • консултантска дейност по смисъла на Закона за устройство на територията: оценка на съответствието на инвестиционните проекти и строителен надзор.
От своето създаване през 1992 г. до днес, ТРАНСГЕО се утвърди като стабилна организация, работеща без компромис в качеството, с добре обучени специалисти и най-съвременна материална база.
ID
4406
Валидност на обявата
17.06.2022 - 30.09.2022
Вид работа
Постоянна работа
Вид заетост
Пълен работен ден
Месторабота
София
Описание

Задължения:

 • Участва в проучванията и проектирането във всички фази на инвестиционния проект по част „Сигнализация и Телекомуникации”.
 • Обосновава взетите проектни решения. Извършва преглед на проектирането на определени в плана етапи.
 • Следи и внедрява в проектите технически новости, съобразени с конкретните възможности за практическото им осъществяване.
 • Познава и прилага действащата нормативна уредба, отнасяща се до проектирането на част „Сигнализация и Телекомуникации”.
 • Познава материалите и детайлите и техните цени и предлага при необходимост замени.
 • Извършва взаимно съгласуване на проектните решения с останалите специалисти, участващи в проектирането.
 • Изготвя количествено – стойностни сметки.
 • Удостоверява извършването на крайния преглед на проекта с подпис върху него. Проектантът с пълна проектантска правоспособност удостоверява извършването на крайния преглед с подпис и личен печат върху проекта.
 • Защитава подготвената от него част на проекта пред специализиран експертен технически съвет при приемането на проектните решения.
 • Участва в периодичен и постоянен авторски надзор при изпълнение на строителството, като контролира качественото изпълнение на строителните и монтажните работи и при констатирани отклонения от проекта взема отношение съгласно нормативните актове.
Изисквания

Изисквания и умения:

 • висше образование (магистър) – „Съобщителна и осигурителна техника“, “Комуникационна техника и технологии“;
 • минимален трудов стаж в областта на сигнализация в жп транспорт и комуникационна техника и технологии в други фирми – 5 год.;
 • компютърна грамотност –  работа с Windows, Excel, OpenOffice, Internet
 • умения за работа със специализиран софтуер:  AutoCad
 • член на КИИП е предимство;
 • езикови познания – английски, испански или немски език  - е предимство
 • свидетелство за управление на МПС – е предимство.
Подходяща за специалности
Вид договор
Трудов договор
Ниво в йерархията
Необходими документи
Автобиография (CV)
За контакт
Людмил Иванов
l.ivanov@transgeo-bg.com
За да кандидатствате за тази позиция, трябва да влезете в своя студентски профил:
Вход / Регистрация