Младши експерт

Комисия за енергийно и водно регулиране

Комисия за енергийно и водно регулиране

Комисията за енергийно и водно регулиране  е независим специализиран държавен орган, който осъществява регулирането на дейностите в енергетиката в съответствие с разпоредбите на Закона за енергетиката (ЗЕ) и на Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), както и на водоснабдителните и канализационните (ВиК) услуги в съответствие с разпоредбите на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ).

ID
4720
Ref №
ME-1
Валидност на обявата
11.11.2022 - 02.12.2022
Вид работа
Постоянна работа
Вид заетост
Пълен работен ден
Месторабота
София
Описание

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР)

О Б Я В Я В А:

Подбор за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността младши експерт вдирекция„Мониторинг и контрол по изпълнение на Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия

Изисквания

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в длъжностната характеристика;

 • Образование – висше;
 • Образователно-квалификационна степен – професионален бакалавър по …;
 • Професионална област – стопански и природни науки;
 • Специалност –  всяка в посочените професионални области;
 • Минимален професионален опит – не се изисква;

Допълнителна квалификация:

 • Владеене на английски език, владеенето на втори чужд език е предимство;
 • Компютърна грамотност: MS Office, вкл. отлично владеене на MS Excel, e-mail кореспонденция, умения за работа в Internet;
 • Работа с иконометричен софтуер и умения за програмиране на R са предимство.

2. Кратко описание на длъжността;

Осъществяване на дейности във връзка с/със:

-          създаване и поддържане на база данни с цел анализ и мониторинг, както и участие в изготвянето на доклади за състоянието на пазара;

-          събиране на информация от основните източници на данни, използвани за наблюдение на организираните пазари в Европа, в т.ч. от системи за търговия на организирани пазари, операторите на преносни системи, вътрешни информационни платформи и UMM (спешни пазарни съобщения), водещи информационни платформи и др.;

-          управление на данните, в т.ч. извършване на първоначална преценка за наличие на основателно предположение за нарушение на Регламент (ЕС) 1227/2011;

-          използване на статистически методи за оценка и анализ, с цел обосновка на наличието на осъществена манипулация на пазара  и съответно наличие на евентуално нарушение на чл. 3 и 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011;

-          участие в подготовката на анализи по конкретни казуси, с които да се аргументират решенията на Комисията  по отношение нарушенията на Регламент (ЕС) 1227/2011;

-          използване на макроикономически и фундаментални данни за установяване на пазарни изкривявания, които спомагат  за манипулации на пазара;

-          разглеждане на сигнали от трети страни, в т.ч. отчети за съмнителни сделки, сигнали от АСРЕ и регулаторни органи на други държави и подпомагане извършването на задълбочен анализ относно необходимостта от започване на проучване;

3. Основната месечна работна заплата:

над 1800 лева

4. Начин на провеждане на подбора:

-  събеседване.

5. Източници за подготовка:

 • Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г.;
 • Закона за енергетиката;
 • Регламент за изпълнение (ЕС) № 1348/2014 на Комисията  от 17 декември от 2014 година за прилагане на член 8, параграфи 2 и 6 от Регламент (ЕС) № 1227/2011;
 • Насоки на Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори (АСРЕ) във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) № 1227/2011, които са публикувани на портал REMIT на интернет страницата на АСРЕ;

6Кандидатите за участие в подбора следва да представят следните документи:

• Автобиография;

• Мотивационно писмо;

• Документ, удостоверяващ придобита образователно-квалификационна степен;

• Документ, удостоверяващ владеене на английски език.

7. Място и срок за подаване на документи:

            Документите за участие се приемат всеки работен ден в КЕВР, гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 8-10, стая 505 или на следния имейл адрес: EKlasanova@dker.bg. Кандидатите се уведомяват за пречките за сключване на трудов договор, посочени в чл. 16, ал. 4 от Закона за енергетиката. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика.

            С входящ номер и дата се регистрират документите на кандидатите, представили всички документи, посочени в обявлението. След изтичане на срока на обявлението, документи не се регистрират.

8. Информация във връзка с подбора за длъжността се обявява на: интернет страницата наКомисията за енергийно и водно регулиране - www.dker.bg и на информационното табло в сградата на КЕВР, гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 8-10, партер.

Подходяща за специалности
 • Стопански Факултет
 • Факултет Приложна Математика и Информатика
Вид договор
Трудов договор
Ниво в йерархията
Необходими документи
Автобиография(CV) и мотивационно писмо
За контакт
За да кандидатствате за тази позиция, трябва да влезете в своя студентски профил:
Вход / Регистрация