Проект "Студентски практики" 2016/2017г.

  • snimka SP-w.png

 

 

!!! ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !!!

 

 

 

      ПОРАДИ ДОСТИГАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОТ МОН ИНДИКАТИВЕН БРОЙ ПРАКТИКИ ПО БЮДЖЕТ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ, ПРЕКРАТЯВАМЕ ПРИЕМАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ И СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИ СЪС СТУДЕНТИТЕ!

 

 

 

Уважаеми студенти и представители на обучаващи организации,

Информираме Ви, че Техническия университет - София приема договори по проект „Студентски практики“ на студенти, обучаващи организации и ментори в блок 1 (Ректорат), кабинет 1157, централно фоайе.    

                                                                                           

 

За контакти:

Екип "Студентски практики - фаза I" – ТУ-София

гр. София, ТУ-София, бул. "Климент Охридски" № 8

Централно фоайе Ректорат, каб. 1157

тел.: (02) 965 28 42;

e-mail: praktiki@tu-sofia.bg


                                                                                              

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Техническият университет - София е партньор на МОН по проект BG05M2OP001-2.002-0001 "Студентски практики", финансиран по Оперативната програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Първата фаза на проекта ще се реализира до 29.09.2018г., като в него ще могат да се включат 1761 студента от ТУ-София.

Всеки студент има право да бъде включен в практическо обучение по проекта веднъж в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една образователно-квалификационна степен (веднъж като „бакалавър“ и веднъж като „магистър“).

Около 46 000 студенти от всички висши училища в България ще могат да участват в проекта, като е необходимо предварително да се регистрират в информационната система.
Всички студенти, преподаватели  и  работодатели  могат да се запознаят предварително с Инструкцията, публикувана на сайта на "Студентски практики".