Стипендии от РК София - град на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране /КИИП/

  • cropped-LogoKIIP.png

Регионалната колегия София-град на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) отпуска по две стипендии от направление в размер на 120 лв. за учебната 2018/19г. (от м. септемвери 2018г. до м. юли 2019г.) при следните условия:

 

I. ПРОФЕСИОНАЛНА СЕКЦИЯ - " ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, АВТОМАТИКА И СЪОБЩИТЕЛНА ТЕХНИКА"

1. Студенти по специалност "Електроенергетика и електрообзавеждане", записани редовно за магистърска степен на обучение.

2. Много добър успех по следните дисциплини:

а) Чужд език - английски

б) Теоритична електротехника

в) Основи на автоматизацията

г) Осветителна и инсталационна техника

д) Автоматизирано електрозадвижване

е) Елетроснабдяване

ж) Електрообзавеждане

3. Показани интереси по време на следването в областта на проектирането и да участва в целеви мероприятия на КИИП, определени от РК София -град.

4. Намерение да се реализира в обастта на проектирането.

5. Добро владеене на  Windows, MS Office, AutoCAD.

 

Кандидатът за стипендия се предлага от Деканата на Елетротехническия факултет след обсъждане на: молба, мотивационно писмо до Председателя на КИИП Регионална колегия София -град и удослтоверение за успех и се одобрява от комисия в състав:

1. Представител на съответния Деканат

2. Представител на дарителя КИИП Регионална колегия София - град

3. Представител на Ректора

4. Представител на Студентския съвет

 

II. ПРОФЕСИОНАЛНА СЕКЦИЯ - "ОТОПЛИТЕЛНА, ВЕНТИЛАЦИОННА, КЛИМАТИЧНА И ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА, ТОПЛО И ГАЗОСТНАБДЯВАНЕ"

1. Студенти от професионално направление "Отоплителна, вентилационна, климатична и хладилна техника, топло и газоснабдяване", записани редовно за магистърска степен на обучение.

2. Среден общ успех до момента -  много добър

3. Показани интереси по време на следването в областта на проектирането

4. Намерения да се реализира в областта на проектирането - Декларирано желание за дипломна работа с проект по специалността!

 

Кандидатите за стипендия се предлага от Деканата на Енергомашиностроителния факултет след обсъждане на: молба, мотивационно писмо до Председателя на КИИП Регионална колегия София -град и удослтоверение за успех и се одобрява от комисия в състав:

1. Представител на съответния Деканат

2. Представител на дарителя КИИП Регионална колегия София - град

3. Представител на Ректора

4. Представител на Студентския съвет

 

Процедурата по набиране на кандидати за стипендии е с фиксиран срок до 15 януари 2019 г.