Стипендия на АББ фондацията "Юрген Дорман"

 • 1.PNG
 • 2.PNG
 • 3.PNG

АББ фондацията „Юрген Дорман“ за инженерно образование предоставя стипендии на студенти от целия свят, с много добри академични постижения, които се нуждаят от финансова подкрепа, за да могaт да продължат обучението си.

 

Партньори:

Технически университет, гр. София и Технически университет - София, филиал Пловдив

 

Размер на стипендията:

5 860 лв. годишно и еднократно плащане през първата година в размер на 900 лв. за закупуване на компютър

 

Продължителност на финансовата подкрепа:

Максимален срок от 5 учебни години*

*  Стипендията се потвърждава всяка следваща година на база академичен успех, доход и представяне.

 

Допълнителни активности:

 • Ментор от АББ по време на целия период на стипендията;
 • Онлайн курс по английски език;
 • Възможност за участие в Международна среща на стипендиантите на АББ в Швейцария, която се провежда на всеки две години;
 • Възможност за летен стаж в АББ;

 

Процедура за подбор:

Процесът на подбор на стипендиантите ще се извършва по документи и интервю.

 

Срок за кандидатстване: от 12.03.2018г. до 04.05.2018г.

 

 

Критерии:

 1. Студенти, редовно обучение, обучаващи се в Технически университет, гр. София и филиал Пловдив, които са студенти за първи път;
 2. Първи или втори курс, от факултети: Факултет Автоматика, Електротехнически факултет, Енергомашиностроителен факултет, Факултет Електронна техника и технологии, Машинно-технологичен Факултет, Машиностроителен факултет, Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт, Факултет за френско обучение по електроинженерство, Факултет за английско инженерно обучение - Технически университет София и филиали: Факултет по електроника и автоматика и Факултет по машиностроене и уредостроене - Технически университет - филиал Пловдив.
 3. Общ успех от зимен семестър 2017/2018 - равен или по-висок от Мн.добър 4,50;
 4. Общ брутен доход на двамата родители – по-нисък или равен на 2 720 лв. месечно;
 5. Мотивация и лични качества;

 

Документи за кандидатстване:

1. Попълнен формуляр за кандидатстване /Stipend Application Form/ 

2. Удостоверение от университета с информация за общ успех зимен семестър 2017/2018;

3. Служебни бележки, удостоверяващи доходи от:

 • Родители/настойници за периода 01.01.2017 - 31.12.2017г.
 • Получени стипендии
 • Трудово правоотношение

 

4. Автобиография на английски език;

5. Мотивационно писмо на английски език, съдържащо следната информация:

 • кратко описание на образование, опит, интереси и извънучебни дейности;
 • причините, поради които мислите, че фондацията трябва да подкрепи Вашето обучение;
 • мотивацията за обучение и развитие в инженерната област;

 

6. Копие на диплома за средно образование;

7. Препоръка от преподавател от средно или висше образование, включваща:

 • кратко описание на позицията на препоръчващия, предмет/и, по които е преподавал на препоръчвания, включително продължителност;
 • причините, поради които го препоръчва;
 • участие в конкретно събитие или дейност, която подкрепя причините за препоръката; Моля, обърнете внимание: Препоръката, трябва да бъде адресирана конкретно към АББ България и контактното лице за фондацията. Комплектът с документи за кандидатстване се подготвя на български език с изключение на т.1 и 4 и 5, които е необходимо да се подготвят на английски език.

Документите се подават в Кариерните центрове по локации, съответно:

 

Център "Кариера и възпитаници (алумни)", ТУ София

София 1000, Бул. "Климент Охридски" №8

учебен корпус 12, каб. 12 122, зала 12 113

тел. +359 2 965 34 40

е-mail: career@tu-sofia.bg

 

Кариерен център, ТУ София, филиал Пловдив Пловдив 4000, ул. "Цанко Дюстабанов" № 25 учебен корпус 4, стая 4435 тел: +359 32 659 541

e-mail: boteva@tu-plovdiv.bg

 

При приемане на документите в Кариерния център ще Ви бъде предоставен плик с входящ номер.

Всички кандидати ще получат потвърждение по е-мейл за получаване на

документите им до две седмици от подаването им в Кариерния център.

Обратна връзка за резултата от подбора ще бъде изпратена до 31.05.2018г.

 

Контактно лице за фондация Юрген Дорман в България

Кристина Маринова

тел.+ 359 32 348 716

kristina.marinova@bg.abb.com или bg-careers@abb.com