Стипендия на Ректора на Техническия университет-София

  • Stipendia_Rektor_TU-Sofia_1.jpg

 

Стипендия на Ректора на Техническия университет - София

 

(стипендията се отпуска във връзка със студентския празник – 8 декември)

 

Целта на стипендията е да подпомогне студентското обучение и да съдейства за реализация на бъдещи кариерни цели.

Стипендията е в размер на 1000.00 (хиляда) лева и е част от кампанията "Ако си дал, не си живял напразно..."

За стипендията имат право да кандидатстват студентите, записани в редовна форма на обучение в специалности от всички професионални направления на ТУ-София (в т.ч. и от Филиала в гр. Пловдив, „Факултет и Колеж“ - гр. Сливен, Колеж по енергетика и електроника и Технически колеж - гр. Казанлък).

Кандидатстването за стипендията се извършва чрез подаване на заявление (Приложение 1) от студента, придружено с мотивирано становище (на студента) и обосновано предложение (от декан/ръководител катедра на факултет, научен ръководител или преподавател).

Ще се вземат под внимание успеха, развитието, постиженията и отношението на студента към учебния процес в университета, както и неговите бъдещи планове за реализация в сферата, в която е избрал да се развива.

Заявлението да е придружено и със служебна бележка за общ среден успех от предходните години, който трябва да е равен или по-висок от отличен 5.50.

Предоставят се и копия на следните документи:

  • сертификат за владеене на чужд език, ниво минимум  В2;
  • документи, удостоверяващи участия в олимпиади, състезания, обучения, научни конференции, разработени проекти, национални програми, културни и спортни мероприятия и други учебни и извънучебни дейности.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи и интервю, от комисия, назначена със заповед на Ректора на ТУ-София.

 

Срок за кандидатстване: от 09.12.2019 год. до 30.04.2020 год.

Документи се приемат в център „Кариера и възпитаници (алумни)“ на ТУ-София, блок 12, зала 12113 или сканирани на имейл: career@tu-sofia.bg

 

* Студентите в първи курс на обучение за образователно-квалификационни степени бакалавър могат да кандидатстват за стипендията от втория семестър на своето обучение.

ВАЖНО! Във връзка с въведеното извънредно положение и въведено отдалечено обучение до 12.04.2020г. (включително) служебната бележка за успех може да се подадe допълнително или ще бъде заверена по служебен път.