Стипендия на Ректора на Техническия университет-София

 

 

 

Стипендия на Ректора на Техническия университет - София

 

(стипендията се отпуска във връзка със студентския празник – 8 декември и е еднократна, за едни студент)

 

   За стипендията имат право да кандидатстват студентите, записани в редовна форма на обучение в специалности от всички професионални направления на ТУ-София (в т.ч. Филиал Пловдив, „Факултет и Колеж“ - Сливен, КЕЕ).

Целта на стипендията е да подпомогне студентското обучение и да съдейства за реализацията на бъдещи кариерни цели.

Стипендията е в размер на 1000,00 лева.

Кандидатстването за стипендията се извършва чрез подаване на заявление (Приложение 1) от студента, придружено с мотивирано становище (на студента) и обосновано предложение (от декан/ръководител катедра на факултет, научен ръководител или преподавател). Ще се вземат предвид успеха, развитието, постиженията и отношението на студента към учебния процес в университета, както и неговите бъдещи планове за реализация в сферата, която е избрал да се развива.

Заявлението трябва да бъде придружено и със служебна бележка за общ среден успех от предходните години, който трябва да е равен или по-висок от отличен 5.50.

Предоставят се и копия на документи:

-сертификат за  владеене на чужд език, ниво минимум  В2;

-документи, удостоверяващи участия в олимпиади, състезания, обучения, научни конференции, разработени проекти, национални програми, културни и спортни мероприятия и други учебни и извънучебни дейности.

Подборът на стипендиантите ще се извърши на два етапа: по документи и интервю.

Срок за кандидатстване: от 10.12.2018 год. до 15.03.2019 год.

 

Документи  се приемат в Център „Кариера  и възпитаници (Алумни) на ТУ-София, зала 12113, бл.12.

 

*Студентите в първи курс на обучение за образователно-квалификационни степени бакалавър могат да кандидатстват за стипендията от втория семестър на своето обучение