АНКЕТЕН ЛИСТ №03-01

Проучване на мнението на потребители на кадри (работодатели, мениджъри, специалисти)

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯРА

  1. Анкетата е доброволна и анонимна.
  2. На всеки въпрос се дава само един от възможните отговори.
АНКЕТЕН ЛИСТ №03-01
1. При наемането на млад специалист на работа, кое се явява водещо при подбора ?
2. Успехът от следването важен критерий ли е за подбора на млад специалист?
2. Завършената от младия специалист образователна степен ( проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор), явява ли се фактор при наемане на работа?
3. Имате ли практика да поощрявате с гъвкава политика млад специалист, пожелал да повиши своето образование?
4.Подготвени ли са младите специалисти за започване на работа след завършване на висшето си образование?
5.Стажът, проведен по време на следването, явява ли се предпоставка за по-качествен подбор при наемането на млади специалисти?
6.Вашата фирма предлага ли въвеждащо обучение при назначаване на млади специалисти?
7. Имате ли незаети длъжности към настоящия момент? (възможен е повече от един отговор)
8.Считате ли, че има отлив на висшисти с техническо образование?
9. Има ли специалисти във Вашата организация, завършили образование в Технически университет - София?
10. През кой период са дипломирани ? (възможен е повече от един отговор)

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Skip to content
gaziantep escort bayan gaziantep escort suriyeli escort rus escort gaziantep rus escort gaziantep escort türbanlı escort Rus escort erotik film izle seks hikayeleri karataş escort gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort seks hikayeleri yavuzeli escort şehitkamil escort şahinbey escort oğuzeli escort nurdağı escort nizip escort karkamış escort islahiye escort araban escort gaziantep rus escort gaziantep rus escort mersin escort suriyeli escort gaziantep escort gaziantep escort ankara escort gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort gaziantep travesti gaziantep escort gaziantep escort escort bayan gaziantep swinger gaziantep lezbiyen gaziantep swinger gaziantep gay