Екип

Екип

  • психолог Десислава Киякова-Стоименова

    гл. експерт Център ``Кариера и възпитаници (алумни)``

  • маг. инж. Галя Далаклиева

    гл. експерт Център ``Кариера и възпитаници (алумни)``

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Skip to content