За проекта

За проекта

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „Иновации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в Технически университет-София и Партньори (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектът е насочен към шест професионални направления

Информатика и компютърни науки
Машинно инженерство
Електротехника, електроника и автоматика
Енергетика
Материали и материалознание
Общо инженерство

Специфични цели

Проектът ще се реализира на територията на Република България и държавите-членки на Европейския съюз и включва участието на асоциирани партньори – чуждестранни университети за насърчаване на международната активност в образователния процес и на разпознаваемостта на нашите университети

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Skip to content