Обяви за работа

 • 0
 • 0
 • 0
 • 31
 • 5
 • 3
 • 0
 • 30
+ вижте повече
 • 71
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
 • 0
 • 1
 • 6
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
 • 20
 • 0
 • 1
 • 8
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
 • 8
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4
 • 5
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3
+ вижте повече

71 Намерени работни места
Показани тук: 1 - 15 задания

 • RSS емисия

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Skip to content