• 0
  • 4
  • 16
  • 34
  • 59
  • 1647
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

1647 Намерени са работодатели
Показани тук: 1 - 10 Работодатели

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Skip to content