Апикс България ЕООД

  • Социални връзки:

Преглед

  • Дата на основаване февруари 20, 2024
  • Сектори Производствен инженеринг , Производство
  • Публикувани работни места 0
  • Разгледано 35

Описание на компанията

Apyx Medical is an advanced energy technology company with a passion for elevating people’s lives through innovative products in the cosmetic and surgical markets. Known for our Renuvion® and J-Plasma® helium plasma technologies, we’re focused on one thing: bringing transformative solutions to the customers we serve. Apyx, formerly Bovie® Medical, leverages deep expertise and decades of experience in unique waveforms, applied to the changing needs and opportunities of today’s environment.

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Skip to content