„Интернешънъл Пауър Съплай“ АД

Преглед

  • Дата на основаване януари 1, 2014
  • Сектори Електроенергетика , Електроснабдяване и електрообзавеждане , Електротехника и електротехнологии
  • Публикувани работни места 1
  • Разгледано 95

Описание на компанията

„Интернешънъл Пауър Съплай“ АД е компания с над 30 годишен опит, която стартира дейността си с разработката и производството на UPS системи с приложение в банковия сектор. През годините компанията разширява своята дейност в производството на токоизправители и инвенторни системи, чието приложение е в телекомуникациите, железопътната инфраструктура и енергетиката. През 2010 г. IPS разработва първата хибридна off-grid система EXERON, която вече повече от 10 години осигурява надеждно токозахранване на Българската изследователска база на Антарктида. Приложенията на продуктите на IPS включват автономно електрифициране на домакинства, жилищни райони, критична инфраструктура за секторите “Телекомуникации”, “Отбрана”, интеграция на ВЕИ системи за съхранение на енергията за мрежов баланс, както и интеграция на ВЕИ за целите на декарбонизация за сектор “Нефто- и газодобив”. Компанията оперира както на българския така и на международния пазар. Продуктите на „Интернешънъл Пауър Съплай“ АД се експлоатират в над 60 държави на всичките 7 континента.

Активни работни места от „Интернешънъл Пауър Съплай“ АД

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Skip to content