Логи рейнджърс България ООД

  • Социални връзки:

Преглед

  • Дата на основаване ноември 15, 2023
  • Сектори Компютърни системи и технологии , Обучение , Софтуерни и интернет технологии
  • Публикувани работни места 0
  • Разгледано 35

Описание на компанията

Екипът на Logiscool вярваме, че дигиталното образование е важна стъпка за успешното развитие и реализация на всяко дете. Ние сме водещите пионери в преподаването на програмиране, изкуствен интелект и дигитална грамотност за деца на възраст между 6 и 18 години. Опитът, методологията и инструкторите ни са гаранция за успешното и игровизирано обучение за всички възрасти и нива на познание.

Ние предлагаме практическо обучение на децата. Изучаването на теорията чрез създаване на проекти дава дългосрочни резултати и добра основа.

Учебната програма на Logiscool е фокусирана изцяло върху децата. Тя е съобразена с възрастта и е подходяща за всички нива на знания. Децата разбират всичко лесно и се забавляват, докато учат.

Всеки школник подобрява аналитичното и логическото си мислене, творческите и когнитивните си умения в краткосрочен и дългосрочен план.

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Skip to content