Talent Garden Coaching

Преглед

  • Дата на основаване януари 1, 2013
  • Сектори Социален мениджмънт
  • Публикувани работни места 0
  • Разгледано 88

Описание на компанията

Supporting teams and organizations to become more human-centered, leaders to connect to their values and heart, develop strengths, and build outstanding human skills.

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Skip to content