Преглед

  • Дата на основаване февруари 16, 2024
  • Сектори Агрономство
  • Публикувани работни места 0
  • Разгледано 31

Описание на компанията

Discover the exquisite world of poetic expression with the Best poetry book publishers at your side. We specialize in bringing the artistry of words to life, providing a platform for poets to share their unique voices and perspectives. As your trusted publishing partner, we embrace the beauty of each verse, carefully curating collections that resonate with depth, emotion, and literary brilliance.

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Skip to content