Преглед

  • Дата на основаване март 2, 1969
  • Сектори Авиация , Информационни и комуникационни технологии , Компютърни системи и технологии
  • Публикувани работни места 11
  • Разгледано 35

Описание на компанията

Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ (ДП РВД) е доставчик на аеронавигационно обслужване във въздушното пространство на Република България. Дейността се осъществява от 5 центъра за обслужване на въздушното движение (ОВД) – Районен център за обслужване на въздушното движение София, разположен в Централно управление на ДП РВД в близост до летище София и 4 летищни центъра за ОВД във Варна, Бургас, Пловдив и Горна Оряховица. Работата в ДП РВД е интересна и се различава от тази във всяка друга фирма или предприятие в страната.   

Активни работни места от BULATSA/ДП РВД

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Skip to content