DATAMAX – ДАТАМАКС АД

Преглед

  • Дата на основаване януари 1, 1995
  • Сектори Софтуерни и интернет технологии
  • Публикувани работни места 1
  • Разгледано 93

Описание на компанията

Ние сме Датамакс АД, компания с 25-годишен опит в създаването на банков софтуер, изграждане на платежни системи и други специализирани приложения, обработка на банкови плащания и операции. Нашите основни клиенти са банкови и финансови институции, юридически и физически лица. Разработваме софтуер за почти всички големи банки в България и сме активен участник на пазара на разплащания.

Наши продукти са Централизираната банкова информационна система, Интернет банков клон, Система за интернет достъп до централния кредитен регистър в БНБ, както и много други. Част от нашата група са ключови компании от сектора като EasyPay, ePay.bg и InfoNotary.

Всеки месец обработваме над 4 000 000 плащания на касите на EasyPay и повече от 430 000 онлайн трансакции.

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Skip to content