EVN България

  • Социални връзки:

Преглед

  • Дата на основаване януари 1, 2005
  • Сектори Електроенергетика
  • Публикувани работни места 0
  • Разгледано 190

Описание на компанията

EVN България – Твоята енергия. Твоето бъдеще.
Ние от EVN България сме част от голямото семейство на австрийския концерн EVN. Отличаваме се с постоянния си стремеж към качество, модернизация и достигане на световно утвърдени стандарти както в енергетиката, така и в сферата на устойчивото развитие. Присъстваме на българския пазар от началото на 2005 г. На територията на България развиваме дейност в областите разпре­деление и продажба на електрическа енергия, топлоснабдяване за град Пло­вдив, търговия с енергия и въглеродни емисии в страната и Югоизточна Европа, както и развитие на проекти в сферата на възобновяемите енергийни източници.

Гордеем се с:
• 2 300 ангажирани и мотивирани сътрудници
• 2 млрд. лева инвестиции в енергийната инфраструктура на България
• 1,5 млн. клиенти на електроенергия
• 60 000 km електропреносна мрежа
• 1 000 GWh спестена електроенергия от намален технологичен разход до 7%
• 31 000 клиенти на топлоенергия
• 180 km топлопреносна мрежа

През 2022 г. бяхме отличени с трето място за HR Strategy of the Year на годишните награди Employer Branding Awards за проекта ни за корпоративна култура „EVN Презареждане“ и златно отличие за стратегия за привличане на таланти за програмата ни по дуално обучение в професионални училища в Югоизточна България на конкурса Career show Awards.

Убедени сме, че нашето бъдеще е в нашите собствени ръце, затова влагаме време и енергия в инициативи в полза на обществото и природата на територията на Югоизточна България.

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Skip to content