Infopulse

  • Социални връзки:

Преглед

  • Дата на основаване май 1, 1991
  • Сектори Киберсигурност , Компютърни системи и технологии , Мобилни услуги
  • Публикувани работни места 3
  • Разгледано 196

Описание на компанията

Компания Infopulse е част от Tietoevry. От 1991 година ние сме надежден партньор за клиенти от над 40 страни по света. Нашите специалисти в Украйна, Полша, България, Германия и Бразилия имат експертен опит в софтуерни изследвания и разработки, управление на приложения, облачни услуги и инфраструктура, киберсигурност и аутсорсинг на бизнес процеси.

Основните области, за които Infopulse генерира, внедрява и поддържа ефективни решения са: Banking and Finance, Telecom, Energy and Utilities, Software and Hi-Tech.

Infopulse е сертифициран партньор на Microsoft, Amazon, Citrix, OpenText и отговаря на най-високите международни стандарти за корпоративно управление, което се потвърждава от сертификати ISO 9001, ISO 27001 и ISO 14001.

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Skip to content