Muehlbauer ID Services GmbH – Branch Bulgaria

Преглед

  • Дата на основаване януари 1, 1981
  • Сектори Компютърни системи и технологии
  • Публикувани работни места 0
  • Разгледано 173

Описание на компанията

Founded in 1981, the Mühlbauer Group has grown to a proven one-stop-shop technology partner for the smart card, ePassport, RFID and solar back-end industry. Further business fields are the areas of micro-chip die sorting, carrier tape equipment, as well as automation, marking and traceability systems. Mühlbauer’s Parts&Systems segment produces high precision components.

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Skip to content