Диджитал Лайтс ЕООД

  • Социални връзки:

Преглед

  • Дата на основаване февруари 8, 2018
  • Сектори Софтуерни и интернет технологии
  • Публикувани работни места 0
  • Разгледано 58

Описание на компанията

Digital Lights is a software development company enlightening innovations in the area of Mobility, Enterprise & Space software solutions.

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Skip to content