Преглед

  • Дата на основаване февруари 4, 2016
  • Сектори Автоматика, информационни и управляващи компютърни системи , Компютърни системи и технологии , Финанси
  • Публикувани работни места 2
  • Разгледано 34

Описание на компанията

PSF – People Solutions Factory, e консултантска компания, която предоставя интегриран набор от услуги и съдейства на клиентите си в търсене им на хора с потенциал, желание и интерес да се развиват, изграждат или надграждат умения в специфичната им сфера на дейност. Ние инвестираме време и усилия, за да разберем културата, ценностите и ключовите бизнес цели на всеки наш партньор/клиент. Нямаме готови рецепти. Имаме желание да се срещаме с хора, които вече имат яснота как биха искали да започнат и/или продължат своята професионална кариера или най-малкото биха могли да ни предоставят ориентири за сферата на своите интереси и професионални амбиции. Ролята ни е да намираме пресечните точки и да срещаме интересите и на двете страни: работодател и търсещ работа

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Skip to content