PROCREDIT BANK – ПРОКРЕДИТ БАНК (БЪЛГАРИЯ) АД

Преглед

  • Дата на основаване януари 1, 2023
  • Сектори Финанси
  • Публикувани работни места 1
  • Разгледано 71

Описание на компанията

ПроКредит Банк България е част от международна група от 22 финансови институции, работещи в Източна Европа, Латинска Америка и Африка. Основен акционер на банката е ПроКредит Холдинг, със седалище във Франкфурт на Майн, Германия. ПроКредит Банк подкрепя развитието и предоставя пълно банково обслужване. Ние предлагаме отлично обслужване, както на гражданите, така и на фирмите.

Активни работни места от PROCREDIT BANK – ПРОКРЕДИТ БАНК (БЪЛГАРИЯ) АД

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Skip to content