Преглед

  • Дата на основаване февруари 20, 2000
  • Сектори Авиация
  • Публикувани работни места 0
  • Разгледано 26

Описание на компанията

  • Students can benefit from proofreading services to ensure that their academic papers, essays, and theses are free from errors and meet the highest standards of academic integrity.
  • Businesses: Businesses can use proofreading services to ensure that their marketing materials, reports, and correspondence are polished and professional, enhancing their credibility and reputation.

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Skip to content