Преглед

  • Дата на основаване януари 1, 2023
  • Сектори Производство
  • Публикувани работни места 5
  • Разгледано 233

Описание на компанията

ТЕСИ ООД е българска компания основана през 1990. като част от Фикосота холдинг.

Компанията е сред най-големите производители в областта на водонагревателните и отоплителните уреди за дома и индустрията. Продукцията й присъства в 57 държави на 4 континента – Европа, Азия, Африка и Южна Америка. Водещите пазари за компанията са Германия, Испания, Швеция, Румъния, Хърватска, Португалия, Гърция, Украйна, Прибалтийските държави и др.

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Skip to content