Инженер в сектор „Комуникации, навигация и обзор“ в гр. Пловдив

Постоянна работа @BULATSA/ДП РВД в Компютърни системи и технологии
  • Дата на публикуване : април 2, 2024
  • Кандидаствай преди : май 20, 2024
  • 0 Кликване(ия)
  • Преглед(и) 38
Работа по имейл
  • Сподели:

Подробности за работата

  • ID на работа 20341
  • Опит Без опит
  • Квалификации Бакалавърска степен

Описание на работата

Длъжността осъществява поддръжка, наблюдение и контрол на съоръженията и системите в сектор „Комуникации, навигация и обзор“, участва в своевременното отстраняване и анализира причините за възникнали аварии и откази на обслужваните системи, като предлага съответните решения и превантивни мерки и въвежда параметрите на системите и съоръженията в изискваните толеранси при отстраняване на откази с цел осигуряване непрекъснатостта на работата им. Работата се извършва на 12-часови дневни и нощни смени.

За нас е важно да имаш знания и умения, свързани с радиоелектрониката, електрониката, автоматиката, комуникационната техника, компютърните науки и техника, информатиката и информационните технологии, както и желание за нови знания и енергия за развитие. Доказали сме, че можем да създаваме специалисти, ти само се довери на нашите опитни колеги, които ще те запознаят със спецификата и ще те обучат да работиш с нашите системи.

Подходящият кандидат:

Притежава висше инженерно образование и умения в областта на радиоелектрониката, електрониката, автоматиката, комуникационната техника, компютърните науки и техника, информатиката, информационните технологии, добри познания при работа с ОС Windows и Linux и мрежови технологии, владее английски език на ниво В2 и притежава шофьорска книжка (минимална категория В).  

Други работни места, които може да харесате

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Skip to content