Стипендия на АББ фондацията „Юрген Дорман“ за инженерно образование

 • 4.png
 • 2.png
 • 1.png

 

 

 

АББ фондациятаЮрген Дорманза инженерно образование

 

Критерии за кандидатстване: АББ фондацията „Юрген Дорман“ за инженерно образование предоставя стипендии на студенти от целия свят, с много добри академични постижения, които се нуждаят от финансова подкрепа, за да могaт да продължат обучението си.

Партньори:
Технически университет, гр. София и Технически университет - София, филиал Пловдив

Размер на стипендията: 5 860 лв. годишно и еднократно плащане през първата година в размер на 900 лв. за закупуване на компютър

Продължителност на финансовата подкрепа: Максимален срок от 5 учебни години*
*Стипендията се потвърждава всяка следваща година на база академичен успех, доход и представяне.

Допълнителни активности:

• Ментор от АББ по време на целия период на стипендията;

• Онлайн курс по английски език; 

• Възможност за участие в Международна среща на стипендиантите на АББ в Швейцария, която се провежда на всеки две години;

• Възможност за летен стаж в АББ.

Процедура за подбор:

 • Процесът на подбор на стипендиантите ще се извършва по документи и интервю.
 • Срок за кандидатстване: от 01.04.2020г. до 31.05.2020г.

Критерии:

 1. Студенти, редовно обучение, обучаващи се в Технически университет, гр. София и филиал Пловдив, които са студенти за първи път;
 2. Първи или втори курс, от следните факултети от ТУ-София : ФА, ЕФ, ЕМФ, ФЕТТ, МТФ, МФ, ФПМИ, ФАГИОПМ, ФФОЕ, ФАИО, и факултетите: ФЕА и ФМУ на Технически университет - филиал Пловдив.
 3. Общ успех от зимен семестър 2019/2020 - равен на или по-висок от Мн. добър 4,50;
 4. Общ брутен доход на двамата родители – по-нисък или равен на 2 720 лв. месечно;
 5. Мотивация и лични качества.


Документи за кандидатстване:

 1. Попълнен формуляр за кандидатстване  (Stipend Application Form). Попълненият формуляр се заверява от университета;
 2. Удостоверение от университета с информация за общ успех зимен семестър 2019/2020;

Във връзка с въведеното извънредно положение и въведено отдалечено обучение до 12.04.2020г. (включително) документите от университета могат да се подадат допълнително или ще бъдат заверени по служебен път.

Служебни бележки, удостоверяващи доходи за периода 01.01.2019 - 31.12.2019 г от:

 • Родители/настойници
 • Получени стипендии
 • Трудово правоотношение

3. Автобиография на английски език;

4. Мотивационно писмо на английски език, съдържащо следната информация: 

 • кратко описание на образование, опит, интереси и извънучебни дейности;
 • причините, поради които мислите, че фондацията трябва да подкрепи.

5. Вашето обучение:

 • мотивацията за обучение и развитие в инженерната област;


6. Копие на диплома за средно образование;


7. Препоръка от преподавател от средно или висше образование, включваща:

 • кратко описание на позицията на препоръчващия, предмет/и, по които е преподавал на препоръчвания, включително продължителност;
 • причините, поради които го препоръчва;
 • участие в конкретно събитие или дейност, която подкрепя причините за препоръката.

 

Моля, обърнете внимание: Препоръката, трябва да бъде адресирана конкретно към АББ България и контактното лице за фондацията.

Комплектът с документи за кандидатстване се подготвя на български език с изключение на т.1, 4 и 5, които е необходимо да се подготвят на английски език.

Документите се подават онлайн, чрез попълване на
следната форма.
Всички необходими документи се прикачват сканирани към формата. След потвърждение от страна на АББ в рамките на няколко дни, че са получени, оригиналите трябва да бъдат изпратени на адрес:


АББ България ЕООД - Клон Раковски

Индустриален път 1, № 18

4142 Стряма

Вилиана Бакалова

тел: +359 885 884 772

 

Обратна връзка за резултата от подбора ще бъде изпратена до 30.06.2020г.

 

Контактно лице за фондация Юрген Дорман в България:

Вилиана Бакалова

тел.+359 885 884 772

viliana.bakalova@bg.abb.com